AVÍS LEGAL

Per a ús públic, ha de dirigir-se al Servici de Reprografia de la Biblioteca Valenciana a través de la següent adreça de correu electrònic: reprografia_bv@gva.es, i seguir les normes específiques per a ús public indicant-se al final de la cita "Font: BIVALDI".

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, animacions, gravacions… i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en este lloc oficial, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de Propietat Intel·lectual.

Obres òrfenes

Les utilització d'obres òrfenes (*) que hagen estat digitalitzades per a la seua exhibició en BIVALDI, s'ha realitzat després d'haver efectuat una recerca diligent, i de conformitat amb la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

Pel que fa a la difusió de les obres òrfenes, l'article 37bis de la Llei 21/2014, en el seu apartat 4 establix que "els centres educatius, museus, biblioteques i hemeroteques accessibles al públic, així com els organismes públics de radiodifusió, arxius, fonoteques i filmoteques podran reproduir, a efectes de digitalització, posada a disposició del públic, indexació, catalogació, conservació

o restauració, i posar a disposició del públic, en la forma establerta en l'article 20.2.i), les següents obres òrfenes , sempre que aquests actes es duguen a terme sense ànim de lucre i amb la finalitat d'assolir objectius relacionats amb la seua missió d'interès públic, en particular la conservació i restauració de les obres que figuren en la seua col·lecció i la facilitació de l'accés a la mateixa amb fins culturals i educatius:

a) Obres cinematogràfiques o audiovisuals, fonogrames i obres publicades en forma de llibres, diaris, revistes o un altre material imprès que figuren en les col·leccions de centres educatius, museus, biblioteques i hemeroteques accessibles al públic, així com d'arxius, fonoteques i filmoteques.

b) Obres cinematogràfiques o audiovisuals i fonogrames produïts per organismes públics de radiodifusió fins al 31 de desembre de 2002 inclusivament, i que figuren en els seus arxius. "

Pel que fa a la legislació europea, la Directiva 2012/28 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2012 sobre usos autoritzats de les obres òrfenes, establix normes comunes per fer legalment possibles la digitalització i l'exhibició en línia d'obres òrfenes.

(*) Es considera obra òrfena a l'obra els titulars de drets no estan identificats o, d'estar-ho, no estan localitzats malgrat haver-se efectuat una prèvia recerca diligent dels mateixos.

Para qualsevol altre dubte poden remetre's a la legislació vigent i/o dirigir-se a les bústies de correu electrònic indicats anteriorment.