Totem exposició l'arc iris darrere del negre

 

Títol / Título / Title : 

L'Arc iris darrere el negre. Visions homoeròtiques en el gravat antic

El Arco iris detrás del negro. Visiones homoeróticas en el grabado antiguo

The Rainbow behind the black. Homoerotic visions in vintage engraving

Resum : Esta exposició oferix una mirada inèdita sobre el gravat antic i sobre la Col·lecció Mariano Moret, investigant sobre els mecanismes del desig la mirada proactiva, sobre les maneres de mirar i sobre el desig de veure. L'exposició proposa un recorregut per quatre segles de desig homosexual a través d'un conjunt d'estampes d'alguns dels gravadors més importants de la història d'esta disciplina artística, que abasta un arc cronològic que va des de principis del segle XVI fins a finals del segle XIX. Els gravats de Marcantonio Raimondi, Jacopo de' Barbari, Giovanni Jacopo Caraglio, Barthel i Sebald Beham, Heinrich Aldegrever, Hieronymus Hopfer o Jan de Bisschop es contraposen a una cuidada selecció d'obres d'art modern i contemporani amb la intenció de mostrar la vigència d'unes certes idees i determinats models al llarg dels segles. Són obres que ens introduixen en un univers masculí compost d'estampes sobre homes, realitzades per homes per a altres homes.

Resumen : Esta exposición ofrece una mirada inédita sobre el grabado antiguo y sobre la Colección Mariano Moret, investigando sobre los mecanismos del deseo y la mirada proactiva, sobre las formas de mirar y sobre el deseo de ver. La exposición propone un recorrido por cuatro siglos de deseo homosexual a través de un conjunto de estampas de algunos de los grabadores más importantes de la historia de esta disciplina artística, abarcando un arco cronológico que va desde principios del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Los grabados de Marcantonio Raimondi, Jacopo de' Barbari, Giovanni Jacopo Caraglio, Barthel y Sebald Beham, Heinrich Aldegrever, Hieronymus Hopfer o Jan de Bisschop se contraponen a una cuidada selección de obras de arte moderno y contemporáneo con la intención de mostrar la vigencia de ciertas ideas y determinados modelos a lo largo de los siglos. Son obras que nos introducen en un universo masculino compuesto de estampas sobre hombres, realizadas por hombres para otros hombres.

Summary : This exhibition offers an unprecedented look at ancient engraving and the Mariano Moret Collection, investigating the mechanisms of desire and the proactive gaze, the ways of looking and the desire to see. The exhibition proposes a journey through four centuries of homosexual desire through a set of prints by some of the most important engravers in the history of this artistic discipline, covering a chronological arc that goes from the beginning of the 16th century to the end of the 19th century. The engravings by Marcantonio Raimondi, Jacopo de' Barbari, Giovanni Jacopo Caraglio, Barthel and Sebald Beham, Heinrich Aldegrever, Hieronymus Hopfer or Jan de Bisschop contrast with a careful selection of works of modern and contemporary art with the intention of showing the validity of certain ideas and certain models throughout the centuries. They are works that introduce us to a masculine universe made up of prints about men, made by men for other men.

Organitza / Organiza / Organized by : Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Comissariat / Comisariado / Curation : Mariano Moret

Directora General de Cultura i Patrimoni : Carmen Amoraga Toledo

Directora Biblioteca Valenciana : M. Jesús Carrillo Martínez (Cap del Servici Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu)

Coordinació tècnica / Coordinación técnica / Technical coordination : Àngels Aznar Márquez, Miguel Carlos Muñoz Feliu

Diseny / Diseño / Design :  Mariano Moret

Diseny WEB / Diseño WEB / WEB Design, responsable tècnic BIVALDI :  Javier Sanz Bernal

Conservació i restauració / Conservación y restauración / Conservation & restoration : Mar Bensach

Audiovisual : TVE1

Muntatge / Montaje / Assembly company : Art i Clar

Lloc / Lugar / Place : Sala Capitular del Monasterio de San Miguel de los Reyes

Data /Fecha / Date : maig/mayo/may 2022 - setembre/septiembre/september 2022

 

Objectes digitals / Objetos digitales

 Digital objects :

 

 

   

 

 

 

Audiovisual :

 

 

Totem exposición el arco iris detrás del negro